משלוח עד הבית חינם בקניה מעל 250 ש״ח

Х

#my_infime

התחברי לחשבון שלך
פעם ראשונה כאן? הירשמי עכשיו
הרשמה

תקנון האתר

תנאי שימוש

ברוכה הבאה לאתר www.infimeunderwear.com (“האתר”) אשר פותח ומנוהל על ידי חברת אינפימה הלבשה תחתונה בע”מ (“אינפימה”). תנאי השימוש להלן (להלן: “תנאי השימוש“) מסדירים את היחסים בין אינפימה והאתר לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובכל השירותים המוצעים בו או במידע הקיים בו . אנא קראי תנאי שימוש אלו בקפידה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש. על ידי גלישה באתר, לכל מטרה, לרבות ביקור, רישום כמשתמשת רשומה באתר ו/או רכישה של מוצרים הנך מסכימה במפורש לתנאי  השימוש המנויים להלן.

במידה ואינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אנא הפסיקי את השימוש באתר בכל צורה ואופן באופן מידי.

 

תנאי שימוש אלה תקפים החל מהתאריך המצוין בתחתית העמוד. תנאי השימוש משתנים מעת לעת  ואינפימה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה, וללא סיבה. שינוי בתנאי השימוש יפורסם באתר ויכנס לתוקפו בתוך 14 ימים ממועד פרסומו. המשך השימוש באתר לאחר כניסת השינויים לתוקף מהווה הסכמה מפורשת לתנאי השימוש המעודכנים.

 

זמינות המידע והשירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של אינפימה עם צדדים שלישיים. לפיכך, אינפימה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן, לבטל ו/או להסיר שירות, מוצר או תוכן מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ואת מסכימה כי אין ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה כנגד אינפימה או האתר בקשר לכך.

 

השימוש בלשון נקבה נעשה באופן כללי וכל הפניות והתנאים להלן מופנים לגברים ונשים כאחד.

 

כללי

 

האתר הינו חנות מקוונת למכירת פרטי הלבשה תחתונה המאפשר לך מדידה של הפריטים בטכנולוגיה ייחודית שפותחה על ידי אינפימה. המדידה מתבצעת על ידי מודל תלת מימדי בבעלות אנפימה והוא ייחודי וחדשני.

 

השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום (למעט עבור השירותים או המוצרים המוצעים דרכו, ככל ונקבעה תמורה בעבורם). היה ומשתמשת עושה שימוש באתר עבור אדם או תאגיד אחר, המשתמשת מתחייבת כי יש בידה את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם או תאגיד מול האתר וכי אותו אדם או תאגיד יקבלו על עצמם תנאי שימוש אלו, כאילו התקשרו ישירות מול האתר. המשתמשת מתחייב לשפות את אינפימה ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו לאינפימה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם או תאגיד בגין שימוש באתר בשמם על ידי המשתמשת.

 

השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות המוצרים והשירותים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצדם. אינפימה אינה מתחייבת כי לא יהיו תקלות בתפעול האתר או השירותים הזמינים דרכו וכן כי לא יפלו טעויות באתר או בשירותים הזמינים דרכו. אינפימה מתחייבת לפעול על מנת לתקן תקלות או טעויות אלו לאחר שיוודע לה עליהם.

 

רישום לאתר וביצוע הזמנות

 

לצורך שימוש בשירותים המוצעים דרך האתר, הנך נדרשת לפתוח חשבון מקוון באתר (להלן: “החשבון“). פתיחת החשבון מחייבת מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת.

 

אינפימה רשאית שלא לאשר פתיחת חשבון או לסגור חשבון באופן מידי אם הפרטים שנמסרו בעת פתיחת החשבון הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אינפימה או בקרות אירוע מהאירועים המנויים לעיל.

 

במסגרת פתיחת החשבון, תתבקשי להזין שם משתמש וסיסמא ייחודיים, אשר ישמשו אותך במסגרת פעילותך באתר. הנך אחראית באופן בלעדי לשמור על שם המשתמש והסיסמא שלך מאובטחים ותחת סודיות. אינפימה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך בקשר עם אבדן שם המשתמש ו/או הסיסמא או עם פעילויות לא מורשות בחשבון, שלא כתוצאה ממחדל רשלני של אינפימה.

 

במידה ואת נדרשת לשחזר את שם המשתמש ו/או הסיסמא שלך, תוכלי לעשות כן על ידי פנייה לאינפימה (בהתאם לפרטים המפורטים להלן), בכפוף למענה על שאלות אבטחה או פעולות הזדהות נוספות שתדרוש אינפימה לצורך שחזור הפרטים כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

כל רכישה של שירות או מוצר באמצעות האתר, כפופה להוראות להלן:

 

 • החברה מוכרת מוצרים ומעניקה שירותים אך ורק לבגירים (קרי, אנשים מעל גיל 18). אם הנך קטינה, את רשאית להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס חוקי. אינפימה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה שהלקוחה הינו מתחת לגיל 18.

 

 • כל הזמנה של מוצר כפופה לאישור אינפימה. אינפימה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה שלך או מי מטעמך כלפי אינפימה בקשר לכך.
 • כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ (במידה וחל תשלום מע”מ על הרכישה לפי כל דין), אלא אם צוין מפורשות אחרת. המחירים המופיעים באתר נקבעים על ידי אינפימה או (לפי העניין) ספקי המוצרים, והם עשויים להשתנות, ללא הודעה מוקדמת מראש.
 • תשלום בגין שירותים או מוצרים באתר ייעשה בכרטיס אשראי בלבד. החברה אינה מקבלת מזומנים, תשלוםכנגד מסירת הטובין, העברות בנקאיות או המחאות אישיות. כרטיס האשראי שבאמצעותו את מבקשת לשלם עבור שירות או מוצר דרך האתר, הינו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמשת עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, מוצהר כי השימוש בכרטיס האשראי הנ”ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וכי המשתמשת תישא בלעדית באחריות המלאה ותשפה את אינפימה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש בכרטיס האשראי כאמור.
 • אינפימה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי והיא עושה שימוש לכל צרכי הסליקה והחיוב בצדדים שלישיים.
 • לאחר אישור פרטי הרכישה ע”י חברת כרטיסי האשראי יישלח לך אישור רכישה לכתובת דוא”ל אותה הזנת בעת ביצוע הרכישה. במקרה בו לא אושרה הרכישה ע”י חברת האשראי, תהיי רשאית ליצור קשר עם אינפימה לצורך טיפול בהסדרת אישור חברות האשראי לביצוע הרכישה.
 • מובהר בזאת כי הזמנה שלא אושרה באמצעות קבלת אישור הזמנה כאמור לעיל לא תחייב את אינפימה בכל דרך שהיא.
 • במידה ומחיר מוצר או שירות המופיע באתר אינו בהתאם למחירון אינפימה החל באותו המועד, יחולו התנאים הבאים: אם המחיר הנכון נמוך מהמחיר המופיע באתר, אזי המחיר הנכון והנמוך יותר יהיה תקף.

 

אספקה ושילוח

אספקה ושילוח מוצרים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה כאמור בכל עסקה שבוצה באתר.

 

ככלל, משלוח בדואר רשום צפוי להימסר בתוך 14 ימי עסקים וזאת בהתאם ובכפוף לזמני השילוח ותנאי השירות המוצעים ע”י דואר ישראל בהתאם לאזורי החלוקה. משלוח בדואר שליחים- אקספרס צפוי להימסר בתוך 3 ימי עסקים בכפוף לתנאי דואר ישראל ומפת איזורי חלוקה. ייתכן ומשלוח בדואר שליחים לאזורים מרוחקים או מבודדים יתארך מעבר לזמן הנקוב. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך יומיים ליעד המבוקש. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.

 

סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה המשתמשת לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של תשלום עסקה בתשלומים, ייגבו דמי המשלוח במסגרת התשלום הראשון.

 

אינפימה אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצר שהוזמן.

 

אינפימה אינה אחראית על עיכובים של חברות השילוח ואינה אחראית על עיכובים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כדוגמת שביתות, תקלות במערכות המחשוב ו/או הדוא”ל, אסונות טבע וכדומה. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.

 

אינפימה תחל בהכנת ההזמנה למשלוח  רק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוחה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו בישראל ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

 

ביטול עסקה

 

הינך רשאית לבטל עסקה לרכישת מוצר, מכל סיבה שהיא, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), לפי המאוחר ביניהם.

 

ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לאינפימה, בדרכים האמורות בסעיף ‎14 הנזכר.

 

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת מצד אינפימה, תחזיר אינפימה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל בעסקה ותמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. ככל ותקבלי את המוצר, עליך להעמידו לרשות אינפימה במקום בו נמסר לך המוצר.

 

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר לך אינפימה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את סכום העסקה במלואו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ש”ח, לפי הנמוך ביניהם.

 

החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותך, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה, המשנה מצבו של המוצר לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך.

 

חובות המשתמשת

 

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

 

 • הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושך האישי והפרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמשת אינה רשאית להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של אינפימה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמשת מתחייבת כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, המשתמשת תמנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

 

 • המשתמשת מתחייבת לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

 

 • המשתמשת מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של אינפימה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של אינפימה.

 

 • המשתמשת מתחייבת שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

 

 • המשתמשת מסכימה כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של אינפימה, במקרים בהם אינפימה תחשוש כי השימוש של המשתמשת באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותה של המשתמשת בשירותי האתר, להתחקות אחר השימוש באתר ולדווח על הפעילויות לרשויות החוק הרלוונטיות וכן כל פעולה אחרת אשר אינפימה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

 

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמשת מסכימה ומתחייבת להימנע מהפעולות הבאות:

 

 • שימוש באתר בצורה בלתי חוקית כלשהיא בכל צורה שיש בה בכדי להזיק, להכביד או לפגוע באתר ו/או באתרים אחרים;
 • לאסוף ו/או לשמור כתובת דוא”ל של צדדים שלישיים ו/או פרטים אחרים מהאתר, בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים לכל צורך ומכל סיבה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר או התקשרויות בלתי רצויות;
 • להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי אחר על מנת לגשת לאתר ולהוציא מידע באופן בלתי חוקי;
 • להשתמש באמצעים אוטומטיים לצורך איסוף מידע ותוכן;
 • להירשם ביותר משם משתמשת אחד, לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות כלשהי;
 • לחקות אדם או ישות כלשהיא ו/או לייצג שלא כהלכה את גילך או השתייכותך לאדם או לקבוצה מסוימת;
 • להפר חוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים;
 • להשתמש או לנסות להשתמש בחשבון של מישהו אחר ללא אישור מאת אינפימה;
 • לנסות לגשת לשירות ו/או אזור של האתר שאינך מורשית להיכנס אליו;
 • לעסוק בהטרדה, איומים או התנהגות שיש בה משום הטרדה כלשהי.

 

הגבלת השימוש באתר

 

אינפימה רשאית למנוע ממך מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 • המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;

 

 • המשתמשת הפרה או מפרה תנאי מתנאי השימוש;

 

 • המשתמשת מסרה לאינפימה פרטים שגויים או לא מעודכנים בעת פתיחת חשבון ו/או במסגרת רכישת השירותים או המוצרים המוצעים באתר ו/או כל התקשרות או התדיינות שהיא מול אינפימה ו/או מי מטעמה;

 

 • המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באינפימה ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות אך לא רק, על ידי ביצוע הזמנות או רכישת מוצרים או שירותים במרמה או ללא הרשאה.

 

מדיניות פרטיות

 

הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשת במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמשת שהגיע ו/או יגיע לידיעת אינפימה במסגרת השימוש באתר (ביחד: “פרטי המשתמש“), יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר.

 

לחצו כאן לצורך מעבר למדיניות הפרטיות

 

אינפימה אינה שומרת במאגרי הנתונים של האתר את מספרי כרטיסי האשראי של הרוכשים באתר.

 

אינפימה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת מידע אלייך.

 

אינפימה עושה מאמצים לספק לך שירות תקין באיכות גבוהה, אולם אין היא מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו וללא הפסקות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית לשרתי האתר, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל אינפימה או אצל מי מספקיה.

 

קניין רוחני

 

סימני המסחר והשירות, הלוגואים והסיסמאות המופיעים באתר (“סימני המסחר“), הינם סימני המסחר של אינפימה או של צדדי ג’ ואינם ניתנים להעתקה או לשימוש, כולם או חלקם, בלי אישור בכתב מאינפימה או מאת בעל סימן המסחר המתאים. על אף שהאתר מזכיר או מפרסם מוצרים או שירותים באמצעות סימני מסחר אין באמור כדי להוות המלצה לרכישה של מוצרים או שירותים אלו

 

כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג לרבות, אך לא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים ופטנטים, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בתוכן האתר וכל חומר אחר המופיע באתר, לרבות סימן מעוצב של Infime Underwear , תמונות, מידע, תיאורי מוצרים, אייקונים, תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה, קבצי וידיאו, קבצי טקסט, קבצי אודיו וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני (“חומרי האתר“) וכן העיצוב, המראה והצורה של האתר (look & feel) הם רכושה הבלעדי של אינפימה ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין).

 

הגבלת אחריות

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב אינפימה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

 

 • לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב), אשר יגרמו למשתמשת או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של אינפימה ו/או מי מטעמה;

 

 • לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירות הכלולים בו ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה באינפימה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמשת בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמשת כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

 

 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמשת ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).

 

 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

 

 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

 

 • השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. אינפימה, מנהליה, עובדיה וכל הבאים מטעמה או הפועלים בשמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.

 

 • האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר (לרבות טעויות בהצגת תיאור מוצרים, מחירם וכו’) ואחרות והמשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.

 

 • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו וכן מפני ווירוסים ו/או תוכנות אחרות היכולות לתקן, למחוק, להשחית, לפגוע, להזיק למידע ולמערכות. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמשת, המשתמשת משחררת את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרת על כל טענה כנגד אינפימה בקשר לכך.

 

ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה אינפימה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “אתרים מקושרים“) בהם תוכל המשתמשת, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו תתבקש המשתמשת להירשם, למסור פרטים שונים וכו’. מוסכם כי אין לאינפימה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע המשתמשת בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמשת ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמשת לא תהיה והיא מוותרת בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד אינפימה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

 

שונות

 

אינפימה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריותך להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישורך בדבר קבלת השינויים. מומלץ לך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.

 

כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים והשירותים/המוצרים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר.

 

במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

 

כל השתהות של אינפימה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של אינפימה על זכות כאמור.

 

הטבות ומבצעים

 

קופון הנחה אשר נשלח למשתמשת בין אמצעות המייל, עם רישומה לרשימת הדיוור או בצירוף להזמנה יהיה בתוקף ל-30 יום מיום קבלת הקופון ובהתאם לתנאי מימוש המבצע. אלא אם צויין אחרת.

ההנחה אינה כולל את עלות המשלוח.

רכישת פריטים מקטגורית: SALE אינה כוללת כפל הנחות, הנחות קבועות, קופונים או הנחות חד פעמיות נוספות על מחיר המבצע.

אינפימה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות, המבצעים והקופונים בהתאם לשיקול דעתה וללא הודעה מראש.

 

 

תנאי השימוש מעודכנים ובתוקף החל מיום 28/5/2017

טוען...